Top

مغز شما چه رنگی است؟

account_boxنویسنده : شیلا.ن.گلاوز font_downloadمترجم : نرگس فولادلو،احسان نصیری collections_bookmarkناشر : نشر ماه باران
درباره این کتاب بیشتر بدانید ...

چرا برخی آدم ها روی اعصابتان هستند و دیگری ممکن است عزیز دلتان شود؟

چـرا واکنــش هـای شـما به رخـدادها بــا دیگـران تفـاوت دارد؟ پاسـخ ایـن پرسش ها در شخصیت ما نهفته است.

اینکه چگونه شخصیـت ما، دیدگاه مان را تغییر می دهـد و روی کـار، زندگـی و تمـام رابطـه  هاتاثیر می گذارد.

کشف و درک قدرت ها و ویژگی های فردی خودمان همزمان با سازگار شدن با دیگران کاری سنگین و طاقت فرسا است.

«مغز شما چه رنگی است؟» نگرشی جذاب و سرگرم کننده برای شناخت خود و دیگران، شباهت ها و اختلاف هایی که بر تفکرات و رفتار ما تاثیر می گذارد است. به جای اینکه برای رفتار افراد  بهانه تراشی کنیم ، این کتاب به توضیح این موضوع می پردازد که چرا رفتارها و نظرات ما با دیگران تفاوت دارد.

«مغز شما چه رنگی است؟» تکه های ضروری یک پازل را نمایان می کند که مربوط به تمام قسمت های زندگی انسان است .